Polityka prywatności i RODO

KLAUZULE INFORMACYJNE

 • Treść wszystkich klauzul
 • Zgoda na przetwarzanie danych
 • Sprzedaż towarów
 • Dla kontrahentów
 • Dla klientów sklepu stacjonarnego i internetowego.


KLAUZULA INFORMACYJNA – Zgoda na przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO” informuję, iż: Klient który przekazał nam swoje dane osobowe ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo:
INFORMACJA O PRAWIE SPRZECIWU
Jeśli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.P.U.H. FORTEX Aleksandra Starzyk-Rogowska z siedzibą w Prudniku, ul. Prężyńska 17, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej; NIP 755 192 98 82, REGON 161479740, e-mail sklep@fortex-prudnik.pl, tel. +48 693 792 293;

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres e-mail: sklep@fortex-prudnik.pl, lub pisemnie na wyżej podany adres Administratora z dopiskiem „dane osobowe”.
§1. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu dla którego udzielona została zgoda i może być to:

 • założenie i prowadzenia konta użytkownika na stronie frotex-prudnik.pl
 • udział w konkursach i akcjach promocyjnych, w tym informowanie o wynikach konkursu i ewentualnie przekazanie nagrody,
 • przesyłanie na podany przez Panią/Pana adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204) wysyłanych w imieniu własnym lub na zlecenie partnerów biznesowych a także na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2014 poz. 243 ze zm.),
 • podejmowanie wobec Pana/Pani decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu moich danych osobowych (profilowanie) w celu określenia preferencji lub potrzeb zakresie produktów i usług i dostarczania mi odpowiedniej komunikacji internetowej w postaci reklam internetowych.

Przetwarzanie w powyższym zakresie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), ponadto przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane:

 • ewentualnie w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług i produktów (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
 • świadczenia usług przewidzianych dla użytkowników kont zgodnie z Regulaminem, którego akceptacja równoznaczna jest z zawarciem umowy o świadczenie tychże usług. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO),
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową i świadczonymi usługami. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest możliwość dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).

§2. Przekazane nam dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, m.in. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami. Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają wyżej wskazanym podmiotom świadczenie przez nich usług. Pani/Pana dane mogę być też udostępnione osobom trzecim w celach marketingowych jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych. Dane osobowe mogą być także dostępne dla dostawcy usług hostingowych, w zakresie utrzymania stron internetowych i kampanii marketingowych wyłącznie jednak w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Administratora. W żadnym przypadku podmiot dla którego dostępne będą dane osobowe użytkowników nie stanie się jednak administratorem powierzonych nam danych osobowych.

§3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

§4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Tam gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora dane osobowe nie będą przetwarzane do określonego celu jeśli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji tj. zostaną przetworzone w taki sposób aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.

§5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma Pani/Pan swoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

§6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać na adres: ul. Prężyńska 17, na e-mail: sklep@fortex-prudnik.pl

§7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do świadczenia usług objętych udzieloną zgodą – bez ich podania nie jest możliwe świadczenie usług. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w zakresie mającym podstawę w zobowiązaniu umownym, w tym przede wszystkim w zakresie świadczenia usług dla użytkowników kont jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy. Konsekwencja niepodania danych będzie niemożność świadczenia usług przeznaczonych dla użytkowników kont. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe i niezbędne do świadczenia przez Administratora usług/wykonania umowy.

§8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

§9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania) jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań oraz przesyłania Pani/Panu ofert dotyczących zakupu towarów. Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA – Sprzedaż towarów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO” informuję, iż:

INFORMACJA O PRAWIE SPRZECIWU

Jeśli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.P.U.H. FORTEX Aleksandra Starzyk-Rogowska z siedzibą w Prudniku, ul. Prężyńska 17, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej; NIP 755 192 98 82, REGON 161479740, e-mail sklep@fortex-prudnik.pl, tel. +48 693 792 293;

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres e-mail: , lub pisemnie na wyżej podany adres Administratora z dopiskiem „dane osobowe”.

§1. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zakupionych w sklepie internetowym: fortex-prudnik.pl – towarów (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
 • zawarcia i wykonania umów marketingowych (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
 • udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące towarów. Przetwarzanie odbywa się w związku z podjętymi działaniami na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
 • obsługi próśb, żądań i wniosków w tym celach związanych ze świadczonymi przez nas usługami. Przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez nas a polegającym na wychodzeniu naprzeciw potrzeb klienta (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),
 • ewentualnie w celu związanym z rozpatrywaniem skarg i reklamacji, przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO),
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży, przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust.1 pkt f) RODO),
 • ewentualnie w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług i produktów (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
 • świadczenia usług przewidzianych dla użytkowników kont zgodnie z Regulaminem, którego akceptacja równoznaczna jest z zawarciem umowy o świadczenie tychże usług. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO),
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np,: wystawianie i przechowywanie faktur VAT oraz dokumentów księgowych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).

§2. Przekazane nam dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, między innymi świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami. Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają wyżej wskazanym podmiotom świadczenie przez nich usług. Pani/Pana dane mogę być też udostępnione osobom trzecim w celach marketingowych jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych. Dane osobowe mogą być także dostępne dla dostawcy usług hostingowych, w zakresie utrzymania stron internetowych i kampanii marketingowych wyłącznie jednak w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Administratora. W żadnym przypadku podmiot dla którego dostępne będą dane osobowe użytkowników nie stanie się jednak administratorem powierzonych nam danych osobowych.

§3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

§4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Tam gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora dane osobowe nie będą przetwarzane do określonego celu jeśli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji tj. zostaną przetworzone w taki sposób aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.

§5. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma Pani/Pan swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

§6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać na adres:

§7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do świadczenia usług objętych udzieloną zgodą – bez ich podania nie jest możliwe świadczenie usług. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w zakresie mającym podstawę w zobowiązaniu umownym, w tym przede wszystkim w zakresie świadczenia usług dla użytkowników kont jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy. Konsekwencja niepodania danych będzie niemożność świadczenia usług przeznaczonych dla użytkowników kont. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe i niezbędne do świadczenia przez Administratora usług/ wykonania umowy.

§8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

§9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ( w tym w formie profilowania) jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań oraz przesyłania Pani/Panu ofert dotyczących zakupu towarów. Ma Pani/Pan prawo wnieść sprzeciw wobec profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA – Dla kontrahentów

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO”, F.P.U.H. „Fortex” Aleksandra Starzyk-Rogowska przekazuje w dalszej części informacje dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

W niniejszej klauzuli informacyjnej, F.P.U.H. „Fortex” Aleksandra Starzyk-Rogowska informuje o formach wykorzystywania danych osobowych („przetwarzanie”) w odniesieniu do osób fizycznych będących:

 • dostawcami lub kontrahentami,
 • wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami, pełnomocnikami lub reprezentantami takich dostawców, kontrahentów oraz,
 • innymi osobami, których dane Spółka przetwarza w celu realizacji łączącej strony umowy (w tym zlecenia i o dzieło).

W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a F.P.U.H. „Fortex” Aleksandra Starzyk-Rogowska, przetwarza ona informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również „danymi osobowymi), w szczególności takie jak:

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania,
 • firma, adres prowadzonej działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne,
 • numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON),
 • numer PESEL,
 • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu lub faxu,
 • stanowisko zajmowane w ramach organizacji,
 • specyficzne numery identyfikacyjne niebędące numerami nadawanymi powszechnie (np. numer legitymacji służbowej),
 • numer rachunku bankowego.

Wobec powyższego, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych (dalej „ADO”) jest F.P.U.H. FORTEX Aleksandra Starzyk-Rogowska z siedzibą w Prudniku, ul. Prężyńska 17, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej; NIP 755 192 98 82, REGON 161479740, tel. +48 693 792 293 we wszystkich sprawach przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się na adres e- mail:sklep@fortex-prudnik.pl, lub pisemnie na adres Administratora podany wyżej.


Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, w tym kontaktowania się z Państwem w związku z jej realizacją (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • ewentualnie w celu związanym z rozpatrywaniem skarg i reklamacji, przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO),
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust.1 pkt f) RODO),
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawianie i przechowywanie faktur VAT, dokumentów księgowych itp. Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).
 • Przekazane nam dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na nasze polecenie, m.inn. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy jako Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami. Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają wyżej wskazanym podmiotom świadczenie przez nich usług. Państwa dane mogę być też udostępnione osobom trzecim w celach marketingowych jeśli wyrażą Państwo zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych. Dane osobowe mogą być także dostępne dla dostawcy usług hostingowych, w zakresie utrzymania stron internetowych wyłącznie jednak w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Administratora. W żadnym przypadku podmiot dla którego dostępne będą Państwa dane osobowe nie stanie się jednak administratorem powierzonych nam danych osobowych. Dane osobowe będą też przekazywane właściwym organom w związku z obowiązkami nałożonymi przepisami prawa.
 • Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane dla odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia).
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Tam gdzie dane przetwarzamy w oparciu o uzasadniony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu jeśli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec takiego przetwarzania, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec Państwa interesów (np. dochodzenie roszczeń).
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia (w przypadkach określonych przepisami RODO) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach określonych przepisami RODO), wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, otrzymania danych osobowych przekazanych F.P.U.H. „FORTEX” w powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień z naszej strony i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.
 • O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać na adres Administratora podany w pkt 1.
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędnych w celu zawarcia, wykonania umowy, obsługi wzajemnej współpracy.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Informujemy, że możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji podanych nam informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach. Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu Państwa zatrudnienia u danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.
 • KLAUZULA INFORMACYJNA – Dla klientów sklepu stacjonarnego i internetowego
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1) – dalej „RODO” informuję, iż
 • INFORMACJA O PRAWIE SPRZECIWU
 • Jeśli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego ma Pani/Pan prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.P.U.H. FORTEX Aleksandra Starzyk-Rogowska z siedzibą w Prudniku, ul. Prężyńska 17, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej; NIP 755 192 98 82, REGON 161479740, tel. +48 693 792 293
 • We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres e-mail: sklep@fortex-prudnik.pl lub pisemnie na wyżej podany adres Administratora z dopiskiem „dane osobowe”.
 • Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy w związku z zawarciem umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep stacjonarny internetowy lub stacjonarny Fortex-Prudnik.pl na których posiadanie wymagane jest zezwolenie oraz/lub potwierdzenie pełnoletności osoby dokonującej zakupu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
 • • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zakupionych w sklepie stacjonarnym i internetowym Fortex-Prudnik.pl towarów na których posiadanie wymagane jest zezwolenie oraz/lub potwierdzenie pełnoletności osoby dokonującej zakupu (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), oraz w związku z art. 30 i 31 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym oraz w związku z wydanymi na podstawie tej ustawy przepisami wykonawczymi;
 • ewentualnie w celu związanym z rozpatrywaniem skarg i reklamacji, przetwarzanie odbywa się w związku z wypełnieniem obowiązku ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO),
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową sprzedaży, przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust.1 pkt f) RODO),
 • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawianie i przechowywanie faktur VAT, dokumentów księgowych oraz prowadzenia ewidencji i dokonywania zawiadomień dotyczących obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).
 • Przekazane nam dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na polecenie Administratora, m.in. świadczącym usługi informatyczne, kurierskie, przetwarzania płatności, windykacji, doręczania korespondencji pocztowej, usługi prawne i inne wyspecjalizowane usługi. Takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z naszymi poleceniami. Udostępniamy tylko te dane osobowe, które umożliwiają wyżej wskazanym podmiotom świadczenie przez nich usług. Pani/Pana dane mogę być też udostępnione osobom trzecim w celach marketingowych jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych. Dane osobowe mogą być także dostępne dla dostawcy usług hostingowych, w zakresie utrzymania stron internetowych i kampanii marketingowych wyłącznie jednak w związku z działalnością statutową prowadzoną przez Administratora. W żadnym przypadku podmiot dla którego dostępne będą dane osobowe użytkowników nie stanie się jednak administratorem powierzonych nam danych osobowych. Dane osobowe będą też przekazywane właściwym organom w związku z obowiązkami nałożonymi przepisami prawa.
 • Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).
 • Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Tam gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora dane osobowe nie będą przetwarzane do określonego celu jeśli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji tj. zostaną przetworzone w taki sposób aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.
 • Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma Pani/Pan swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Powyższe uprawnienia przysługują w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z wykonywaniem przez Administratora oraz uprawnione organy obowiązków nałożonych przepisami prawa z zakresu sposobu ewidencjonowania danych osobowych dotyczących obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • W sytuacji gdy na przetwarzanie danych osobowych wyraził/a Pan/Pani zgodę – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać na adres: F.P.U.H. FORTEX Aleksandra Starzyk-Rogowska z siedzibą w Prudniku, ul. Prężyńska 17, tel. +48 693 792 293, na e-mail: sklep@fortex-prudnik.pl.
 • Podanie danych osobowych w zakresie mającym podstawę w zobowiązaniu umownym, w tym przede wszystkim w zakresie zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów, na których posiadanie wymagane jest zezwolenie oraz/lub potwierdzenie pełnoletności osoby dokonującej zakupu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy. Konsekwencja niepodania danych będzie niemożność sprzedaży w/w towarów. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe i niezbędne do świadczenia przez Administratora usług/ wykonania umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do świadczenia usług objętych udzieloną zgodą – bez ich podania nie jest możliwe świadczenie tychże usług. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszy jest pusty. Wróć do sklepu